» Blog

Jak nastavit Casio G-Shock GA-110 (manuál, návod)

Martin Koňařík | 30.12.2018

Casio G-Shock GA-110 jsou spolu se svým starším bráchou GA-100 velice populární modely. Mají funkce, o kterých většina jejich majitelů často neví. V tomto manuálu se vám je budu snažit představit.

casio g-shock ga-110

Obsah

Jak u GA-110 přepínat mezi módy?

Gasio G-Shock GA-110 mají 5 módů. Místní čas, stopky (STW), odpočítávací stopky (TMR), světové časy (WT) a alarm (ALM). V závorkách jsou uvedené zkratky těchto módů, které se zobrazují na displeji hodinky, když jednotlivými módy procházíte.

Mezi módy se přepíná pomocí tlačítka (MODE). Z posledního módu se dostanete zpět k prvnímu. Základní mód (TIME) poznáte tak, že se v pravém displeji zobrazuje anglická třípísmenná zkratka dne, například MON jako Monday (jak jde vidět na titulní fotce). Většina G-Shocků umožňuje rychlý přesun do základnímo módu, pomocí dvousekundového podržení tlačítka MODE. Modely GA-100 až GA-200 tuhle funkci bohužel nemají. Módy se prochází v tomto pořadí:

TIME >> STW >> TMR >> WT >> ALM >> (zpět na módu TIME)

G-Shock GA-110 manuál, návod

GA-110 mají k ovládání svých funkcí 4 boční tlačítka

Jsou analogové ručky sprváně zkalibrované?

Kombinované hodinky zobrazují čas dvěmi způsoby. Digitálně na displeji a analogově pomocí ruček. Při nastavování správného času nastavujeme vždy jen ten digitální a analogový se tomu automaticky přizpůsobí. Někdy se ale může stát, že dojde k "rozladění" těchto dvou systémů a hodinky pak zobrazují dva různé časy. Napadají mě čtyři příčiny: Silný mechanický náraz, silný vliv magnetického pole, vlivem slabé baterie a vždy po výměně baterie.

Jestli jsou analogové ručky s digitálem správně zkalibrované, poznáte snadno v základním módu. Ten vždy zobrazuje stejný čas na analogovém i digitálním číselníku. Pokud tomu tak není, je potřeba ručky zkalibrovat. V základním módu se také může zobrazovat aktuální datum. Mezi datem a časem můžete přepínat pomocí tlačítka .

Malá ručka levého číselníku tachymetru by měla v základním módu ukazovat na hodnotu 0. Na obrázku níže tomu tak není (ukazuje cca 60) a bude potřeba ji zkalibrovat.

gshock ga110 kalibraze ruček

Displej i ručky musí v základním módu zobrazovat stejný čas. Jinak je třeba kalibrovat.

Jak zkalibrovat ručky u G-Shocků GA-110?

 1. Přejděte do základnímo módu. Mezi módy se přepíná tlačítkem . V základním módu se na horním displeji zobrazí třípísmenný název dne, např. SUN, jako Sunday.
 2. Podržte více jak 5 sekund pravé dolní tlačítko , dokud na horním displeji neuvidíte H-SET (hand set, nastavení ruček).
 3. Dole bliká "Sub", což znamená, že nejprve kalibrujete ručku subčíselníku vlevo. Ta by měla ukazovat kolmo vlevo na hodnotu 50. Pokud tomu tak není, tak opakovaně mačkejte tlačítko , čímž ručku posunujete, dokud nebude ukazovat na hodnotu 50.
 4. Kliknutím na (MODE) nyní přejdete ke kalibraci hodinové a minutové ručky. Na displeji bude blikat čas 0:00 (půlnoc) a ručky se začnou přesunovat a měly by skončit obě na pozici 12. čili na půlnoci. Jestli tomu tak není je třeba je zkalibrovat.
 5. Pomocí obou pravých tlačítek . resp . můžete ručkami posunovat dopředu resp. zpět tak dlouho, dokud obě ručky nepřesunete na pozici 12. Pro rychlejší pohyb ruček stačí tlačítko . resp . podržet po dobu 2s.
 6. Kalibraci ukončíte tlačítkem .

Jak zapnout/vypnou automatické osvětlení

Hodinky mají funkci automatické osvětlení. To znamená, že můžou aktivovat světlo automaticky, když zvednete paži a zápěstí s hodinkami nakloníte k obličeji. Některé G-Shocky (solární) mají plně-automatické osvětlení. Světlo se zbytečně neaktivuje během dobrých světelných podmínek a šetří se tím energie. Model GA-110 tuto funkci nemá a světlo se při zapnutém automatickém ovětlení aktivuje i přes den. Automatické osvětlení se po 6-ti hodinách samo deaktivuje. Světlo zapnete stiskem tlačítka . Jak zapnout automatické osvětlení?

 1. Přejděte do základnímo módu. Mezi módy se přepíná tlačítkem .
 2. Podržte tlačítko po dobu aspoň 3s. Tím se přepíná mezi zapnutím/vypnutím automatického světla.
Když je automatické osvětlení aktivní, svítí plně dole na dolním displeji text: "A.LIGHT". V nastavení je možné zvolit dobu, po kterou má být světlo svítit. Na výběr jsou volby 1,5 sekundy a 3 sekundy. Více v kapitole jak nastavit časovou zónu, čas a datum.

Jak nastavit časovou zónu, čas a datum?

Na hodinkách se nastavuje pouze čas digitálního displeje. Analogový se digitálnímu automaticky přizpůsobí. Pokud tomu tak není a ručky zobrazují čas rozdílný od toho digitálního, bude potřeba zkalibrovat ručky. Pro zobrazení správného času je také potřeba ručně zapínat a vypínat letní čas (DST, daylight saving time). Funkce světových časů je závislá na správném nastavení vašeho domácího města, jinak by funkce nepracovala dobře. Ukážeme si, jak všechny tyto paramety nastavit.

 1. Přejděte do základnímo módu. Mezi módy se přepíná tlačítkem .
 2. Podržte dokud nezačne v horním displeji blikat údaj časové zóny (např: LON, jako London).
 3. Pomocí tlačítek a můžete vybrat požadovanou hodnotu. (V Česku vyberte PAR, jako Paris. Pozor, PPG není Praha, ale Pago Pago)
 4. Tlačítkem vždy se přesunete do nastavení dalšího údaje. Postupně můžete nastavovat:
  - časová zóna (domovské město)
  - DST (letní čas ON zapnut, OFF vypnutý)
  - formát času 12/24 (např. 6:00 PM, nebo 18:00)
  - sekundy, hodiny, minuty (když při nastavování sekund stisknete , tak dojde k zaokrouhlení času na celé minuty)
  - rok, měsíc, datum
  - LT (doba osvětlení / LT1 = 1,5 sekundy / LT3 = 3 sekundy)
 5. Nastavování ukončíte tlačítkem A
Pokud je aktivní DST, čili letní čas, pak je v základním módu vpravo od času vidět nápis DST.

Jak u G-Shock GA-110 fungují stopky?

Stopky mají kapacitu 24 hodin a přesnost (nebo spíš rozlišovací schopnost) 1/1000 sekundy. Stopky mají dva režimy: SPLIT a LAP.

V režimu SPLIT můžete měřit mezičasy. Když poběžíte nějakou trasu, kde jsou checkpointy, tak si můžete zobrazit mezičasu u každého checkpointu aniž byste u toho museli stopky zastavit, nebo přerušit.

 • Přejděte do módu stopek (STW). Mezi módy se přepíná tlačítkem .
 • Pomocí tlačítka vybíráte mezi režimem LAP a SPLIT. Vyberte SPLIT.
 • = spustíte stopky
 • = zobrazíte mezičas
 • = vrátíte se zpět k celkovému stopovanému času
 • = zobrazíte další mezičas
 • = vrátíte se zpět k celkovému stopovanému času
 • = zastavíte stopky
 • = nynulujete stopky
V režimu LAP můžete měřit čas jednotlivých kol, pokud například běháte po nějakém okruhu.
 • Přejděte do módu stopek (STW). Mezi módy se přepíná tlačítkem .
 • Pomocí tlačítka A vybíráte mezi režimem LAP a SPLIT. Vyberte LAP.
 • = spustíte stopky
 • = zobrazíte čas 1. kola
 • = zobrazíte čas 2. kola
 • = zobrazíte čas 3. kola, atd..
 • = zobrazíte čas posledního kola
 • = vynulujete stopky
Mezičasy, nebo časy jednotlivých kol se na těchto hodinkách nikam neukládají. Trenér, který stopuje čas někomu jinému, si je může zapsat. Pokud stopky používá běžec, který časy potřebuje uchovávat, pak bych doporučil hodinky s dokonalejšími stopkami, například GBA-800, které můžete pomocí bluetooth propojit s vaším chytrým telefonem.

Tachymetr - výpočet průměrné rychlosti

Levý číselník (spolu s ikonkami v horním displeji) slouží k zobrazení vypočtené průměrné rychlosti. Jeho funkci využijete pouze v módu stopek. Potom co stopky zastavíte, hodinky zobrazí průměrnou rychlost, kterou vypočtou podle známeno vzorečku v=s/t (rychlost = dráha / čas). Čas si vezmou ze stopek, při jejich zastavení. Dráha, neboli vzdálenost, musí být dopředu nastavena. Pokud jste ji zatím nikdy neměnili, tak bude přednastavena na defaultní hodnotu 1km.

Jak se z tachymetru čte vypočtená rychlost? Slouží k tomu tři ukazatel:

 1. ukazatel desítek - malá ručka na levém číselníku zobrazuje rychlost v rozsahu 0 až 99 km/h. Na obrázku níže ukazuje 0.
 2. ukazatel stovek - pokud navíc svítí nějaké ikonky (na obrázku šipka č.2), tak za každou z nich k rychlosti připočtěte 100. Na obrázku svítí 9 ikonek, takže připočteme 900.
 3. ukazatel tisíce - pokud navíc svítí trojúhelníček (šipka) ukazující na nápis 1000, tak k rychlosti připočtěte ještě 1000.
tachymetr na casio gshock ga-110

Příklady:

 • Když budu mít nastaven 1km a stopnu čas 1 minuta, tak mi tachymetr ukáže hodnotu 60. Za minutu jsem urazil 1km, čili za hodinu musím urazit 60km a průměrná rychlost je 60 km/h. Malá ručky bude ukazovat na 60 a žádné další ikonky nebudou svítit
 • Pokud stejnou vzdálenost (1km) urazím za 15 sekund, tak se nahoře rozsvítí první dvě ikonky a ručka ukáže na 40. Průměrná rychlost tedy bude 240 km/h.
Jak změnit přednastavenou vzdálenost?
 1. Přejděte do módu stopek (STW). Mezi módy se přepíná tlačítkem .
 2. Po dobu 3s podržte tlačítko (ADJUST)
 3. Začne blikat číslo, které představuje kilometry. Pravými tlačítky a ho můžete změnit na požadovanou hodnotu v rozsahu 0-99
 4. Tlačítkem se přepnete k nastavení desetin kilometrů (nebo jinak řečeno stovek metrů). Opět nastavte pomocí tlačítek a .
 5. Nastavování ukončíte tlačítkem
Vzdálenost jde nastavit v rozsahu 0,1km až 99,9km.

Jak funguje a jak se nastavuje opakovaný budík (snooze)?

Hodinky mají 4 denní budíky a jeden opakovaný. Přesuňte hodinky do módu alarmu (ALM). Nyní můžete tlačítkem přepínat mezi jednotlivými budíky v tomto pořadí:

AL1 >> AL2 >> AL3 >> AL4 >> SNZ >> SIG

Najeďte na SNZ (opakovaný budík). Pro jeho nastavení podržte tlačítko BUTTON- A. Začne blikat čas (hodina buzení). Tlačítky a nastavte hodinu budíku, pak stiskněte . Začnou blikat minuty. Opět pomocí a nastavte. Nastavení ukončíte tlačítkem . Krátkým sitskem tlačítka ovládáte zapnutí/vypnutí příslušného budíku.

Opakovaný budík opakuje buzení po 5-ti minutách, dokud ho ručně nevypnete.

Jak zapnout/vypnout letní čas (DST)?

 1. Přejděte do základního módu (módy se přepínají tlačítkem ).
 2. Podržte (adjust) dokud nezačne blikat údaj časové zóny
 3. Tlačítkem se přesunete do nastavení dalšího údaje. DST (letní čas) se nastavuje hned jako druhý parametr pro časové zóně.
 4. Tlačítkem můžete letní čas zapnout, nebo vypnout.
 5. Nastavování ukončíte tlačítkem

Pokud je letní čas zapnutý, tak se v základním módu (TIME) zobrazuje vpravo od času zkratka DST.

Jak vypnout/zapnout zvukovou signalizaci celé hodiny?

 1. Přejděte do módu budíku (ALM). Módy přepínáte tlačítkem , dokud na pravém displeji neuvidíte ALM (jako alarm, budík)
 2. Tlačítkem teď můžete listovat mezi čtyřmi budíky, Snooze budíkem (SNZ) a nastavením signalizace (SIG). Mačkejte , dokud se vpravo nezobrazí SIG.
 3. Pod zkratkou SIG (zvuková signalizace) je buď ON (zapnutá) nebo OFF (vypnutá). Přepnutí stavu provedete tlačítkem .
Chybí vám tady něco? Napište mi do komentářů s čím potřebujete poradit.

Tagy: Návody | Casio

Komentáře

Hodinky zmíněné v článku

Akce -30%
2 653 Kč skladem
Limitovaná edice
4 390 Kč nedostupné
Limitovaná edice
3 790 Kč nedostupné
Limitovaná edice
4 790 Kč nedostupné
Limitovaná edice
4 430 Kč nedostupné
Limitovaná edice
4 390 Kč nedostupné